cesty šité na míru

Všeobecné smluvní podmínky C.K. Service s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře C.K. Service s.r.o. (dále jen CKS) se vztahují na všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem CKS, pokud ve smlouvě o zájezdu či potvrzení o jednotlivé službě není ujednáno jinak.

Předmět smluvního vztahu:

a/ zájezdy forfaitové (sestavené dle přání klienta)

b/ zájezdy zprostředkované (provizní prodej)

c/ jednotlivé služby cestovního ruchu

1. Vznik smluvního vztahu

1.1.  Smluvní vztah mezi CKS a zákazníkem vzniká:

a/ uzavřením smlouvy o zájezdu

b/ závaznou písemnou objednávkou (email, tištěná objednávka) jednotlivé služby ze strany objednatele

c/ složením zálohy na objednané služby ze strany zákazníka s dodatečným dodáním podepsané smlouvy o zájezdu či potvrzením objednaných služeb obratem.

1.2. Povinností objednatele je zkontrolovat správnost, platnost a úplnost všech údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu/objednávce jednotlivé služby. Za nesprávnost kontrolovaných údajů a důsledků z nich vyplývajících nebere CKS odpovědnost.

1.3. V případě, že po úhradě zájezdu či jednotlivé služby není služba ze strany dodavatele dostupná, nebo službu již nelze zajistit za smlouvu uvedených podmínek, je CKS oprávněna od smlouvy o zájezdu či od zajištění jednotlivé služby odstoupit. Zákazník má pak nárok na vrácení úhrady v plné výši platby.

1.4. Zákazník může objednávat služby jak pro sebe, tak pro třetí osoby. V případě objednávky služeb pro třetí osoby je zákazník odpovědný za dodání a správnost uvedených údajů o třetích osobách a svým podpisem smlouvy o zájezdu, nebo závaznou písemnou objednávkou jednotlivých služeb stvrzuje objednávku služeb pro osoby ve smlouvě/potvrzení uvedené, a také stvrzuje správnost uvedených údajů. Za případné chyby a důsledky z nich plynoucí nebere CKS odpovědnost.2. Cenové podmínky a podmínky plateb

2.1 Cena zájezdu či služby je dána smlouvou o zájezdu či potvrzením o jednotlivé službě. Splatnost ceny zájezdu je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Splatnost ceny jednotlivé služby je dána splatností uvedené ve faktuře.

2.2 Pokud není stanoveno ve smlouvě o zájezdu jinak, platí tyto podmínky plateb

  • Při objednávce zájezdu v době do 30 dnů před počátkem zájezdu – 50% z ceny zájezdu
  • Při objednávce zájezdu v době kratší, než 30 dnů před počátkem zájezdu – 100% z celkové ceny zájezdu.
  • Při objednávce jednotlivé služby – 100% z ceny jednotlivé služby

2.3 V případě, že termíny úhrad záloh nebo doplatků do celkové ceny zájezdu nejsou dodrženy, je CKS oprávněna od smlouvy o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě odstoupit a zájezd/službu bez avizovaní zrušit. Zákazník pak hradí náklady spojené se zrušením cesty – storno poplatky- uvedené ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě.

2.4 CKS má právo upravit jednostranně cenu zájezdu či poskytované služby, pokud se směnný kurz EUR/CZK změní o více jak o 10% v době do 30 dnů před počátkem zájezdu/ čerpání služby. CKS oznámí tuto skutečnost klientovi, který je povinen uhradit rozdíl v ceně do 7 dnů od oznámení o úpravě ceny, nejpozději však do 7 dnů před čerpáním služby. V případě, že nedoje k úhradě této položky, má CKS právo od smlouvy o zájezdu či potvrzení o jednotlivé služby odstoupit.

2.5 Ceny letenek jsou primárně stanoveny pro cesty v ekonomické třídě, v případě rezervací v jiných rezervačních třídách (premium economy, obchodní (business), první(first) třída,je tato skutečnost uvedena ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě.3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1. Právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud zákazník bez zavinění CKS dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na náhradu jejich ceny ani na náhradní plnění.

3.2.  Právo být informován o případných změnách sjednaných služeb.

3.3.  Právo na ochranu dat, která byla za účelem zajištěním cestovních služeb/zájezdu objednatelem/zákazníkem dodána.

3.4. Povinnost poskytnout CKS součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, včetně dodání úplných a pravdivých údajů.

3.5. Povinnost převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a tyto doklady předložit při čerpání služeb. Doklady jsou předávány buď ve fyzické (papírové), nebo elektronické podobě (emailem). Za případné důsledky, vyplývající z nepředložení těchto dokladů při čerpání služby, nebere CKS odpovědnost.

3.6. Povinnost zajistit si podrobné informace o pasových, vízových, imigračních a zdravotních formalitách (např. povinná očkování), které jsou potřebné ke vstupu do cílové i tranzitní destinace. CKS za jejich nedodržení nebere odpovědnost. Tyto informace jsou dostupné na zastupitelských úřadech daných států v ČR. Bližší informace na www.mzv.cz.

3.7. Povinnost objednatele informovat osoby, pro které zajistil zájezd/jednotlivou službu, o všech informacích, které jemu byly ze strany CKS dodány.

3.8. Povinnost zajistit u osob mladších 15 let doprovod a trvalý dohled dospělé a plně svéprávné osoby v průběhu zájezdu/jednotlivé služby, taktéž pak zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

3.9. Povinnost veškeré závady a odchylky od objednaných služeb okamžitě po jejich zjištění na místě písemně oznámit delegátovi či zástupci CKS a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.

3.10. Povinnost uhradit škody, které způsobil v místě čerpání služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě.4. Práva a povinnosti CKS

4.1. CKS je povinna řádně klienta informovat o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou CKS známy a jsou pro klienta nezbytné.

4.2. CKS v souvislosti se zajištěním dopravních služeb, zejména pak letenek, autobusových a vlakových jízdenek a lodních lístků neručí za případné odchylky v letových/jízdních/plavebních řádech, zejména pak za zrušení spojů či jejich zpoždění bez ohledu na důvod těchto odchylek. Zákazník bere na vědomí, že v nutných případech je změna dopravy, dopravní společnosti, termínu cesty, typu stroje, aj. nezbytná.

CKS neručí za škody, vzniklé v důsledku výše uvedených událostí, a cestujícímu nevzniká právo na odškodnění CKS v jakémkoliv rozsahu. V případě vzniku uvedených neočekávaných situací (zpoždění, zrušení spoje) nevzniká cestujícímu nárok na odstoupení od smlouvy. Cestující však mohou náhrady škod žádat u poskytovatelů těchto služeb.


5. Změny sjednaných služeb

5.1. Změny čerpání služeb uvedené ve smlouvě/potvrzení je možné provést jen písemnou formou a za podmínek, které zákazník/objednatel obdrží na základě vyžádání změn. V případě, že podmínky změn klient akceptuje, je na jejich základě upravena cestovní smlouva/potvrzení jednotlivé služby, které jsou zákazníkovi zaslány ke kontrole a souhlasu, a v případě vzniklých vícenákladů v souvislosti s uvedenými změnami, jsou tyto náklady bezodkladně klientem uhrazeny.

5.2. CKS má právo provádět operativní změny poskytovaných služeb v průběhu čerpání služeb, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit smluvně daný rozsah služeb (politická situace, nenadálé přírodní jevy, aj.)


6. Odstoupení od smlouvy

6.1. CKS je oprávněna před i po zahájení čerpání objednaných služeb/zájezdu odstoupit z důvodu:

  • zrušení zájezdu pořádající CK
  • zrušení jednotlivé služby, pokud zákazník poruší povinnosti ze smlouvy o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě vyplývající
  • v případě situací, kterým CKS nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí („vyšší moc“). CKS má v případě změny stavu věcí v důsledku vyšší moci právo na úhradu dosud zajištěných služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci CKS vynaloží veškeré úsilí k řešení vzniklé situace. Dodatečné náklady k náhradnímu řešení situace nese po dohodě s CKS zákazník.

V případě odstoupení od smlouvy CKS zákazníka písemně informuje. Účinky odstoupení od stoupy nabývají platnosti dnem doručením oznámení o odstoupení.

6.2. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z důvodu na své straně, je povinen uhradit CKS odstupné ve výši, která je dána podmínkami storen uvedené ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě.

Zákazník je povinen dodat informaci o odstoupení písemně. Účinnost této žádosti je dána datem doručení této žádosti o odstoupení.

6.3. Výklad podmínek jednotlivých služeb (zejména letenek).

6.3.1. Služba co do platby nevratná = odstupné 100% z ceny služby, nevzniká nárok na vrácení peněz

6.3.2.Služba neměnná = jakékoliv změny rezervace (změna data, jména, destinace, typu služby aj.) nejsou povoleny

6.3.3. Služba nepřenosná = plnění služby nelze převést na jinou osobu. V případě letenek nepřenosnost též značí, že nejsou povoleny jakékoli změny ve jmenných elementech, tj. jakákoliv dílčí změna jména není možná, a to ani v případě písmenných elementů (např. Noviková xx Nováková)

V případě dodání chybných jmenných elementů zákazníkem, nebo v případě, že zákazník nezkontroluje potvrzení o jednotlivé službě/smlouvu o zájezdu, podléhají veškeré opravy jmenných elementů či změny ve službách podmínkám odstupného, které jsou uvedené ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě.

6.4. V cenách zájezdů či jednotlivých služeb není primárně zahrnuto cestovní pojištění, ani pojištění proti zrušení cesty. CKS doporučuje tato pojištění uzavřít. Pojištění proti zrušení cesty z vážných zdravotních či rodinných důvodů (posuzuje pojišťovna), je třeba uzavřít v den objednávky služby. Pojištění léčebných výloh je možné uzavřít kdykoliv před čerpáním služeb. CKS služby pojištění může pro zákazníka zajistit.

6.5. CKS je oprávněna k započtení nároku na odstupné se složenou zálohu nebo zaplacenou cenou zájezdu.


7. Reklamace a odpovědnost za škody

7.1. Nárok na reklamaci služby vzniká zákazníkovi, pokud rozsah a standard služeb neodpovídají službám uvedených ve smlouvě o zájezdu/potvrzení o jednotlivé službě.

7.2. Zákazník je povinen při zjištění závady písemně informovat delegáta či zástupce CKS o neadekvátním plnění služeb okamžitě po zjištění neadekvátního stavu, tj. tak, aby byla náprava možná na místě čerpání služby. Zákazník je dále povinen společně působit tak, aby se možným škodám zabránilo nebo aby byly minimalizovány. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat nebo nevyčká-li jeho odstranění, nemá nárok na náhradní plnění či odškodnění.

7.3. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše lokální delegát či zástupce CKS se zákazníkem reklamační protokol, který zákazník podepíše, a který následně předloží u CKS k reklamaci v maximální lhůtě 30 dnů od ukončení čerpání služeb. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

7.4. CKS neručí za úroveň služeb, které si zákazník dodatečně sjedná na místě (up-grady, výlety, aj.). Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

7.5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není možné ze strany CKS jakkoliv ovlivnit, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

7.6. CKS neodpovídá za škody, které byly způsobeny zákazníkem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí („vyšší moc“)

7.7. Zákazník se může v případě vzniku spotřebitelských sporů, které nejsou řešeny vzájemnou dohodou mezi CKS a zákazníkem, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,Česká republika. Tel.: 296 366 360, fax: 296 366 236, www.coi.cz


8. Zpracování osobních údajů

CKS zpracovává následující údaje o zákaznících:

  • kontaktní údaje a údaje k vedení dokumentace o zákaznících a spolucestujících, které jsou nezbytné pro zajištění sjednaných služeb.
  • kontaktní údaje pro vlastní informační a marketingové účely

Zákazník poskytnutím osobních údajů k uzavření smlouvy o zájezdu/ potvrzení jednotlivé služby souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o poskytování služeb zákazníkovi. CKS tyto údaje výhradně dodává pouze poskytovatelům / zprostředkovatelům zajištěných služeb za účelem zajištění těchto služeb.

CKS tyto údaje uchovává po dobu pěti let od jejich poskytnutí pro případy  řešení případných nároků zákazníka. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CKS a dodavatelům či zprostředkovatelům, které jsou oprávněny služby cestovního ruchu nabízet a poskytovat (letecké společnosti, ubytovací zařízení, půjčovny aut, zprostředkovatelské CK, lokální dodavatelé, aj. ).